Aktiviteter 2022

Genomförda aktiviteter 2022

Efter Coronauppehållet har vi mjukstartat med följande aktiviteter:

5/4 Årsmöte utomhus och grodspan vid Näset, Osby
Vi samlades vid Näset, Osby och inledde med årsmöte vid grillplatsen. Efter årsmötet spanade vi efter grodor i kiselgursdammarna och noterade bl.a. skrattmås på fin häckningsplats.

5/5 Glimsjön – vår egen sjö
Vi besökte vår egen sjö, strax utanför Boalt. Här äger vi 5,4 ha och i sumpskogen letade vi efter mindre hackspett, spillkråka och lyssnade efter enkelbeckasin och morkulla.

4/6 Loshultsbranden 101 år
I ett härligt försommarväder färdades vi i spåren i området öster om Loshult där den stora branden 1921 svepte fram. Vi tittade på spår i form av vegetation, trädslag och såg rester av några av de 11 torp och gårdar som förstördes i branden. Vi avslutade i Ingvars skog i Övraryd där branden stannade. Eftersom myrarna var torra när branden svepte fram så brändes de ner till bar mineraljord. I dessa områden stod det sedan vatten under lång tid och de har nu en vegetation av björnmossa, björk, asp och sälg.
På högre områden så har det skett olika skogsåtgärder under de 101 åren. Några områden har planterats med gran och det har ofta resulterat i ganska klen tillväxt och skogar känsliga för barkborrar och stormar. I Ingvars skog så har man istället bevarat den naturligt frösådda tallskogen och den har sedan gallrats 2-3 gånger och består idag av en högstammig tallskog med mycket blåbärs- och lingonris – ett paradis för skogshöns!
Vi tittade även på en tjärdal. Under dagen testades även växtbestämningsappen PlantNet som klarade av att korrekt artbestämma både ekbräken, majbräken och träjon!
Bilder nedan: